Görevlerimiz

RİZE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

  • Eğitim görenlerin, eğitim merkezinin hedef ve ilkeleri doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak.
  • Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarının, ilgili kurum ve birimlerle eşgüdüm içinde uygulanmasını sağlamak.
  • İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve Başkanlığa sunmak.
  • Başkanlık tarafından hazırlatılan veya uygun görülen, eğitim ve öğretime ilişkin materyal ve diğer dokümanları bastırmak ve eğitim görenlere dağıtmak.
  • Eğitim görenlerin işbaşında eğitimlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.
  • Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri eğitim merkezleri veya ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla Başkanlıktan talepte bulunmak.
  • Başkanlık tarafından uygun görülmesi koşuluyla konferans, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
  • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
  • Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile diğer hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almak.
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Copyright © 2019 • Rize Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.